logo


Hiroya Tsukamoto
with Satoshi Takeishi
recording
Places


Hiroya Tsukamoto

Hiroya Tsukamoto

Hiroya Tsukamoto

Satoshi Takeishi

Satoshi Takeishi

Satoshi Takeishi

Satoshi Takeishi

Preliminary soundcheck

Hiroya Tsukamoto

Hiroya Tsukamoto

hiroyatsukamoto